Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  az Blachere Illumination Hungary Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Blachere Illumination Hungary Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Blachere Illumination Hungary Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.akarmiaruhaz.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Blachere Illumination Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-192666; „Blachere Illumination”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait. 

 1. Az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A Blachere Illumination az Ön hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a társaság ügyvezetője és marketing menedzsere fér hozzá.

A Blachere Illumination adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A Blachere Illumination a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A Blachere Illumination a hírlevélről történő leiratkozás esetén az e-mail címét, titkosított formátumban eltárolja abból a célból, hogy a jövőben kéretlenül ne küldjön az Ön részére hírlevelet. Az adatkezelés jogalapja a Blachere Illumination jogi kötelezettsége.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, így nem köteles a személyes adatait megadni. A hírlevélről történő leiratkozás esetén a megadott e-mail címét jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli a Blachere Illumination.

3.    Személyes adatok címzettjei

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő személyek férnek hozzá:

(i)            a MailChimp online hírlevélküldő rendszert üzemeltető társaság: a The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308);

(ii)           a Blachere Illumination webáruháza informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129; cégjegyzékszám: 09-09-020636);

(iii)         a marketing feladatokat ellátó Exaline Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9300 Csorna, Táncsics Mihály utca 39. A. ép; cégjegyzékszám: 08-09-027895).

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrehozták az ún. adatvédelmi pajzsot, amely rendszerbe a The Rocket Science Group LLC regisztrált. Az adatvédelmi pajzs biztosítja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező társaság a személyes adatok magas védelmi szintjét biztosítja, különböző jogokat biztosít az érintettek részére és a társaság köteles az adatvédelmi alapelveknek megfelelni.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a Blachere Illumination további személy részére nem továbbítja.

4.    Az adatkezelés időtartama

A Blachere Illumination a hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. 

A Blachere Illumination a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás rögzítéséhez szükséges e-mail címét a Blachere Illumination hírlevélküldéssel kapcsolatos tevékenysége végzésének befejező időpontjáig, de legkésőbb a Blachere Illumination megszűnéséig kezeli.

5.    Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1          A Blachere Illumination a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Blachere Illumination a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2         A Blachere Illumination Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat. 

6.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogait az info@blachere.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy személyesen a Blachere Illumination székhelyén gyakorolhatja:

6.1          Hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Blachere Illumination-tól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a fenti módokon túl a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

6.2         Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Blachere Illumination-től arra vonatkozóan, hogy a Blachere Illumination kezeli-e a személyes adatait. Ha kéri, a Blachere Illumination-től a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. 

6.3         Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Blachere Illumination-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 

6.4         Törléshez való jog

A Blachere Illumination az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Blachere Illumination indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Blachere Illumination-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy (iv) a Blachere Illumination jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

A Blachere Illumination a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Blachere Illumination-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.5         Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Blachere Illumination-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Blachere Illumination a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kezelheti.

6.6         Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon (elektronikusan) történik. 

7.    Jogsértés esetén tehető lépések

7.1          Ha úgy gondolja, hogy a Blachere Illumination megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba az info@blachere.hue-mail címen vagy személyesen.

7.2         A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                              1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                             +36 (1) 391-1400
Fax:                                                     +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Blachere Illumination Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-192666; „Blachere Illumination”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön üzenetküldés során megadott személyes adatait. 

8.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A Blachere Illumination az üzenetküldés során megadott személyes adatait az üzenetében foglalt kérése elbírálása és teljesítése, valamint a kérdése megválaszolása és a válasz megküldése céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a Blachere Illumination jogos érdeke. A Blachere Illumination jogos érdeke, hogy a részére üzenetet küldő potenciális megrendelői kérdéseit mielőbb megválaszolja és a potenciális megrendelőket a megrendelésre vonatkozó döntés meghozatala során mindenben segítse annak érdekében, hogy a potenciális megrendelői megrendelővé váljanak, továbbá a megrendelői esetleges panaszait fogadja és azokat mielőbb elbírálja és azokkal kapcsolatban mielőbb visszajelezzen.

9.    Személyes adatok címzettjei 

Az üzenetküldés céljából megadott személyes adataihoz a Blachere Illumination webáruháza informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129; cégjegyzékszám: 09-09-020636) fér hozzá.

Az üzenetküldés céljából megadott személyes adatait a Blachere Illumination további személy részére nem továbbítja.

10. Az adatkezelés időtartama

A Blachere Illumination az Ön által megadott személyes adatokat 5 (öt) évig kezeli. 

11.  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogait az info@blachere.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy személyesen a Blachere Illumination székhelyén gyakorolhatja:

11.1        Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Blachere Illumination-től arra vonatkozóan, hogy a Blachere Illumination kezeli-e a személyes adatait. Ha kéri, a Blachere Illumination-t, a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. 

11.2       Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Blachere Illumination-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 

11.3       Törléshez való jog

A Blachere Illumination az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Blachere Illumination indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Blachere Illumination-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy (iv) a Blachere Illumination jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

A Blachere Illumination a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Blachere Illumination-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

11.4       Tiltakozáshoz való jog

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

11.5       Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Blachere Illumination-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Blachere Illumination a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kezelheti.

 1. Adatvédelmi tisztviselő

A Blachere Illumination nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

13. Jogsértés esetén tehető lépések

13.1       Ha úgy gondolja, hogy a Blachere Illumination megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba az info@blachere.hu e-mail címen vagy személyesen.

13.2      A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                              1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                             +36 (1) 391-1400
Fax:                                                     +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Blachere Illumination Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-192666; „Blachere Illumination”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön fenyfuzer.hu domain alatt elérhető webshopon történő regisztráció során megadott személyes adatait. 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Blachere Illumination a regisztráció során megadott személyes adatait a felhasználói fiók létrehozása, az Ön felhasználói fiókba történő belépés során történő beazonosítása, valamint a felhasználói fiók jelszavának elvesztése esetén új jelszó megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére tett lépések megtétele, valamint a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A regisztráció során a kötelezőként kitöltendő mezőkben jelölt személyes adatok megadása előfeltétele szerződés megkötésének, a regisztráció során nem kötelezőként kitöltendő mezőkben jelölt személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, így nem köteles a személyes adatait megadni.

 1. Személyes adatok címzettjei

A regisztráció céljából megadott személyes adataihoz a Blachere Illumination webáruháza informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129; cégjegyzékszám: 09-09-020636) fér hozzá.

A regisztráció céljából megadott személyes adatait a Blachere Illumination további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Blachere Illumination a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli. 

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

17.1        A Blachere Illumination a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Blachere Illumination a honlapján nyilvánosságra hozza.

17.2       A Blachere Illumination Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogait az info@blachere.hue-mail címre küldött e-mail útján vagy személyesen a Blachere Illumination székhelyén gyakorolhatja:

18.1       Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Blachere Illumination-től arra vonatkozóan, hogy a Blachere Illumination kezeli-e a személyes adatait. Ha kéri, a Blachere Illumination-t, a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

18.2      Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Blachere Illumination-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 

18.3      Törléshez való jog

A Blachere Illumination az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Blachere Illumination indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Blachere Illumination-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy (iii) a Blachere Illumination jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

A Blachere Illumination a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Blachere Illumination-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a Blachere Illumination hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni a Blachere Illumination-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a fenti módokon túl a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

18.4      Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Blachere Illumination-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Blachere Illumination a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kezelheti.

18.5      Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon (elektronikusan) történik. 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

A Blachere Illumination nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

20.1      Ha úgy gondolja, hogy a Blachere Illumination megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba az info@blachere.hu e-mail címen vagy személyesen.

20.2     A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                              1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                             +36 (1) 391-1400
Fax:                                                     +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Blachere Illumination Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 4.; cégjegyzékszám: 13-09-192666; „Blachere Illumination”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön fenyfuzer.hu domain alatt elérhető webshopon történő rendelés során adott meg. 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Blachere Illumination a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és őrzése céljából kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a számla kiállítása és őrzése tekintetében pedig a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és őrzésére vonatkozó jogszabályon alapuló kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Blachere Illumination a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Blachere Illumination a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani és őrizni.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adataihoz a következő személyek férnek hozzá:

 • a Blachere Illumination webáruháza informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129; cégjegyzékszám: 09-09-020636);
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltatók:
 • a DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-888141);
 • a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463);
 • a FedEx Express Europe vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozások;
 • az Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-980899);
 • a Blachere Illumination könyvviteli szolgáltatója a VÉT Számviteli és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 21/a. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01-09-872766);
 • a Blachere Illumination számlázóprogramjának karbantartója a Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; 01-10-045531);
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés céljából megadott személyes adatait a Blachere Illumination további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Blachere Illumination a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 8 évig kezeli. 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogait az info@blachere.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy személyesen a Blachere Illumination székhelyén gyakorolhatja:

24.1      Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Blachere Illumination-től arra vonatkozóan, hogy a Blachere Illumination kezeli-e a személyes adatait. Ha kéri, a Blachere Illumination-t, a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. 

24.2      Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Blachere Illumination-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 

24.3      Törléshez való jog

A Blachere Illumination az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Blachere Illumination indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Blachere Illumination-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték, vagy (iii) a Blachere Illumination jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

A Blachere Illumination a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Blachere Illumination-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

24.4     Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Blachere Illumination-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Blachere Illumination a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kezelheti.

24.5      Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon (elektronikusan) történik. 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

A Blachere Illumination nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

26.1      Ha úgy gondolja, hogy a Blachere Illumination megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba az info@blachere.hue-mail címen vagy személyesen.

26.2      A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                              1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                             +36 (1) 391-1400
Fax:                                                     +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Hatályos 2020. április 20. napjától

 

 

Keresés